Download
Лаборатория
Във връзка с нарастващата потребност за проследимост и контрол на качеството при производствените процеси, както и складирането и транспорта на чувствителни продукти, предлагаме стандартни и разработваме кустомизирани системи и оборудване за запис, мониторинг, анализ и контрол на технологични параметри и процеси. По-опростените приложения могат да бъдат осъществени чрез стандартни записващи устройства със софтуер, т.н. логери (регистратори) на данни. Комплексните системи представляват съвкупност от различни измервателни устройства, данните от които се събират, записват и визуализират от специализиран сървърен компютър и софтуер. В множеството приложения освен запис и визуализации, софтуерите предлагат конфигуриране на аларми, известяване, създаване на отчети, обособяване на потребители и др. Специално за фармацевтичния сектор имаме различни предложения на системи, отговарящи на FDA CFR 21 part 11 и Eudralex 11.

ЗАПИС И АНАЛИЗ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ


Разнообразие от софтуер и оборудване - регистратори (логери), електромери, контролери, анализатори на качеството на електроенергията и др., които измерват, изчисляват, записват и анализират в реално време различни електроенергийни параметри, процеси и явления.

ЛОГЕРИ ЗА ЗАПИС НА ДАННИ


Разнообразие от логери на данни - за температура, влажност, универсални, едно- или многоканални, с различни комуникационни възможности и софтуер. Самостоятелни и изграждащи мониторинг системи.

СТАНДАРТНИ СИСТЕМИ


Предлагаме различни стандартни системи за запис, мониторинг, анализ и контрол, които чрез сравнително опростени настройки се нагаждат към Вашето приложение.

КУСТОМИЗИРАНИ СИСТЕМИ


Разработваме различни кустомизирани системи за запис, мониторинг, анализ и контрол по Ваше задание според конкретното приложение